Blog Single

13 mar

Sådan får du styr på dit kemikalieaffald

Sponsoreret indhold

Forsvarlig omgang med kemikalieaffald er en væsentlig del af det kemiske arbejdsmiljø på rigtig mange danske virksomheder.

Der stilles en lang række krav til mærkningen samt indretning af lokaler til opbevaring og forsendelse af kemisk affald, fx ventilationsforhold.

Kemikalier skal sorteres i overensstemmelse med FORTUMs sorteringsnøgle, der rummer en oversigt over hver enkelt affaldsgruppe, og affaldet skal emballeres og mærkes korrekt.

En praktisk oversigt over de anvendte kemikalieaffaldsgrupper kan bestilles på Altox hjemmeside (affaldsgrupper).

Som ansvarlig virksomhed bør man jævnligt gennemgå sin affaldshåndtering inkl. kemikalieaffaldsområderne f.eks. i forbindelse med arbejdsmiljøtjek og runderinger.

Man bør også sikre sig at medarbejdere, der håndterer kemikalieaffald, har den fornødne uddannelse og at denne er opdateret.

Det kan anbefales at medarbejdere, der skal mærke kemikalieaffald samt stå for at indrapportere dette til de kommunale myndigheder deltager i et 1-dags kursus i affaldsmærkning. Kurset kommer hele vejen omkring kravene til farligt affald samt hvorledes man mærker og håndterer det i praksis ude på virksomhederne. Man bliver klædt på til at vurdere: hvad er farligt affald?

Endelig kan man med fordel lade Altox bistå med rådgivning om affaldsmærkning og at få styr på arbejdsgangene og assistere med bortskaffelse af kemikalieaffald. 

Opsamling af kemikalieaffald i laboratorier

Kemikalieaffald opbevares oftest i umiddelbar nærhed af hvor det er frembragt inden det samles og flyttes til affaldsopsamlingsstedet (lager eller lign.).

Kasserede kemikalier i original emballage kan bortskaffes som Z-affald, men ofte er der mange penge at spare ved at øge sit kendskab til brugen af de øvrige affaldsgrupper – også for laboratorier!

Det er desuden en god ide at udarbejde en affaldsinstruks eller sikkerhedsdatablade, som kan sikre at alle ved, hvorledes de skal håndtere kemikalieaffaldet, hvor de finder egnet affaldsemballage, hvorledes det mærkes og hvem, der bringer det videre til slutforbrænding.

Særlige krav til affaldsemballage

Kemikalieaffald skal opsamles i UN-godkendt emballage, med mindre det er tale om små emballager, der senere pakkes i et spændelågsfad.

Dem, der håndterer affaldet skal sikre sig, at emballagerne kan tåle affaldet dvs. at der ikke sker en reaktion nede i bøtten undervejs.

Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelse stiller krav til både emballage og opbevaring.

Man skal bl.a. være opmærksom på at:

  • glasflasker ikke bør benyttes til opsamling af blandet affald, da flaskerne kan sprænge på grund af overtryk. Vægten af flaskerne vil desuden øge bortskaffelsesudgifterne betragtelig, da man afregner kemikalieaffald pr. kilo og emballagen tæller med
  • Affald må ikke opsamles i metalbeholdere, bl.a. fordi syrer vil kunne ætse hul i emballagen
  • Emballagens låg skal slutte tæt
  • Kanyler skal emballeres i godkendte kanylebokse
  • Kemikalieaffald må aldrig hældes i vasken eller afløb, medmindre der foreligger en spildevandstilladelse fra myndighederne (kommunen) og i givet fald skal vilkårene i en sådan spildevandstilladelse følges nøje

Related Posts

Leave A Comment